logo

GEM - GRASSROOTS EXCHANGE AND MOBILITY

Grassroots Exchange and Mobility GEM

Video promovuese GEM : https://www.youtube.com/watch?v=pZ6R7JDsEDY

Projekti i ri GEM

Objektivi i përgjithshëm i thirrjes Evropiane për lëvizshmëri EU-Mobility 2021 është t'i ofrojë mundësinë punonjësve të organizatave sportive të përmirësojnë kompetencat e tyre, si dhe kualifikimet dhe të fitojnë aftësi të reja përmes lëvizshmërisë mësimore duke kaluar një periudhë kohe në një vend të huaj.

Hungarian School Sport Federation (HSSF), si një anëtar i Aleancës Shkolla në Lëvizje MOVING SCHOOLS ALLIANCE, do të sigurojë një projekt që përqendrohet në njohjen dhe shkëmbimin e përvojave midis ekspertëve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të përfshira në këtë Aleancë MSA

Aleanca është një iniciativë e International Sport and Culture Association (ISCA), European Physical Education Association (EUPEA), Youth Sport Trust International dhe Hungarian School Sport Federation (HSSF). Aleanca është e hapur për të gjitha organizatat në këtë fushë dhe funksionon si qendër kryesore për palët e interesuara ndërkombëtarë e kombëtarë dhe për praktikuesit në të gjitha dimensionet e shkollës dhe sportit për fëmijë si aktiviteti fizik, edukimi fizik dhe sportit bazë në mënyrë që të forcohet prania dhe vizibiliteti tyre ndërkombëtar (Evropian).

Bazuar në thirrjen EU-Mobility, projekti do të përqëndrohet në sportin bazë, duke përmirësuar njohuritë dhe mënyrën e të mësuarit për punonjësit e sportit dhe duke zhvilluar bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e të mësuarit në lëvizje në sport.

 projektin tonë, sporti bazë përfshin sportin shkollor, por edhe edukimin fizik, pasi këto fusha kanë një efekt të jashtëzakonshëm në nivelin e përgjithshëm dhe cilësinë e sportit bazë dhe aktivitetit fizik.

Dizanji i projektit përcakton tre dimensione, dhe për secilën partnerët e projektit do të jenë në gjendje të identifikojnë cilat rezultate, rekomandime apo praktika me të mira, janë më të rëndësishmet sipas situatës së tyre përkatëse:

  1. Shoqata e sektorit të sportit dhe sektori arsimit - gjendja e sportit shkollor

  2. Parimet e sportit bazë - edukimi fizik, sporti shkollor dhe aktiviteti fizik në shkolla

  3. Vullnetarizmi nga kolegët në sportin shkollor dhe aktiviteti fizik shkollor

Kohëzgjatja e parashikuar e projektit është 24 muaj, dhe fillon nga 01.01.2021 deri 31.12.2021.

 

Partnerë projekti

Hungarian School Sport Federation Hungary 

International Sport and Culture Association Denmark 

European Physical Education Association Switzerland

Youth Sport Trust International United Kingdom

Deporte Para La Educación Y La Salud Spain

ZDRAV ŽIVOT – KINEZIS, Bosnia-Herzegovina

Koha ne Duart Tona Kosovë

Federation of Sports Pedagogues of Republic Macedonia, North-Macedonia

Together Advancing Common Trust, North-Macedonia

Serbian School Sport Federation

GEM - fuqizimi i profesionistëve të sportit të të rinjve (GEM) Projekti GEM fokusohet në sportin bazë, duke përmirësuar njohuritë dhe njohuritë e stafit sportiv dhe zhvillimi i bashkëpunimit ndërkombëtar nëpërmjet mobilitetit të të mësuarit në fushën e sportit. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përdorë mobilitetet dhe shkëmbimet e përvojave për të zhvillojnë kompetenca individuale dhe rrjete organizative që do të nxisin pjesëmarrjen sportive dhe marrëdhëniet e ndërsjella midis partnerëve nga 5 vende të Ballkanit Perëndimor dhe 5 vende të tjera evropiane. Projekti fokusohet në sportin bazë, duke përfshirë sportin shkollor dhe PE, pasi këto zona kanë efekt të jashtëzakonshëm në rregullsinë dhe cilësinë e pjesëmarrjes aktuale dhe të ardhshme në bazë sportive dhe PA të studentëve të përfshirë. Duke synuar kryesisht sektorin e shkollës, janë përcaktuar 3 dimensione për diskutime, ndarje, shkëmbim idesh:

1) lidhje ndërmjet sektorit të sportit dhe sektorit arsimor – gjendja e sportit shkollor,
2) baza e sportit bazë – NP, sporti shkollor dhe AP në shkolla;
3) vullnetarizmi i bashkëmoshatarëve në sportin shkollor dhe AP shkollor.


Dimensionet do të përpunohen përmes sondazheve online, seminareve, vizitave studimore (me “kohë reale” demonstrime të praktikës së mirë të zgjedhur), analiza të shkurtra etj., dhe partnerët do t'i diskutojnë ato rezultatet, rekomandimet ose praktikat e mira, të cilat janë më të rëndësishmet për ta. Një koleksion i do të zhvillohen praktika të mira dhe strategji që funksionojnë mirë. Partnerët e përfshirë: Shoqata Ndërkombëtare e Sportit dhe Kulturës, ISCA (Danimarkë), European Physical Shoqata e Arsimit, EUPEA (Luksemburg), Deporte para la Educación y la Salud, DES (Spanjë), Rinia Sport Trust International, YSTI (UK), Federata Shqiptare e Sportit Shkollor, FSHSSH (Albania), Zdrav Život – Kinezis (Bosnjë dhe Hercegovinë), Koha ne Duart Tona, KNDT (Kosovë), Federata e Sporteve Pedagogët e Republikës së Maqedonisë (Maqedonia e Veriut), Së bashku avancojmë besimin e përbashkët (Veri-Maqedoni), Federata e Sporteve Shkollore Serbe (Serbi).


Programi: EAC/S07/2020 – Veprimi Përgatitor – Shkëmbimet dhe lëvizshmëria në sport
Koordinatori i projektit: Federata Hungareze e Sportit Shkollor
Referenca: EAC-2020-0610
Financuesi: Komisioni Evropian
Afati kohor: 1 janar 2020 – 31 dhjetor 2022

Website: https://gem.move-transfer.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Grassroots-Exchange-and-Mobilty-in-Sport-106259165421978

GEM Best practices :  GEM_Best practices collection.pdf

GEM - Grassroots Exchange and Mobility